ფასთა ინდექსაციის კალკულატორი
English

გთხოვთ, მიუთითოთ შემდეგი ინფორმაცია:


შეიყვანეთ თქვენი საწარმოს საიდენტიფიკაციო კოდი


ხელშეკრულების ნომერი


დამკვეთი

1. საბაზო პერიოდი

პირველი პუნქტის მონიშვნის შემთხვევაში საბაზისოდ გამოიყენება 2022 წლის თებერვალი, ხოლო მე-2 პუნქტის შემთხვევაში - ტენდერის გახსნიდან 28 დღით ადრინდელი თარიღის შესაბამისი თვე (რაც არ შეიძლება, იყოს თებერვალზე ადრე).

*2022 წლის 27 აპრილის მდგომარეობით

2. ტენდერის გახსნის თარიღი

ფასთა ინდექსაცია არ ვრცელდება 2022 წლის 1 მაისიდან გამოცხადებული ტენდერების ფარგლებში შესრულებულ და შემდგომში ანაზღაურებულ სამუშაოებზე.


საბაზო თვე -

3. ხელშეკრულების ფარგლებში 2022 წლის 1 მარტის მდგომარეობით შესრულებულია

1-ლი პუნქტის მონიშვნის შემთხვევაში ხელშეკრულებაზე ვრცელდება ფასთა ინდექსაციით გამოწვეული დადებითი ან უარყოფითი ბალანსი; მე-2 პუნქტის მონიშვნის შემთხვევაში ხელშეკრულებაზე ვრცელდება ფასთა ინდექსაციით გამოწვეული დადებითი ბალანსი.

4. ინფორმაცია შესრულებული სამუშაოს შესახებ

N სამუშაოს დასრულების პერიოდი შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, ლარი საინდექსაციო თანხა, ლარი მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საბაზო პერიოდთან შედარებით ფასთა ინდექსაციის შედეგად მიღებული თანხა, ლარი
წელი თვე რიცხვი
1
*მიმწოდებელი პასუხისმგებელია მის მიერ შეყვანილი ინფორმაციის სისწორეზე
**შემსყიდველი ვალდებულია ანგარიშსწორებამდე გადაამოწმოს მიმწოდებლის მიერ შევსებული მონაცემების სისწორე
სულ:0

გაანგარიშების ინსტრუქცია
© 2023 ყველა უფლება დაცულია.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)